Samshield Balzane Air Socks


We love these Samshield Balzane Air Socks for the super soft fabric & Samshield embellishments.